Why apply to Dinco

Working safely

Working safely

We care about labor protection and health care for employees.
PROFESSIONAL TRAINING

PROFESSIONAL TRAINING

We hold intensive training sessions to enhance employee experience.
DINCO CARING

DINCO CARING

We always pay attention to compensation and welfare policies for employees.
Career promotion

Career promotion

We enable every employee to achieve success in their career at DINCO.
creative environment

creative environment

We create an environment that promotes each individual's creativity in work.
FRIENDLY COLLEAGUES

FRIENDLY COLLEAGUES

We have created a friendly working environment where people help each other.

Recruitment position

(Tiếng Việt) TUYỂN DỤNG – CHỈ HUY TRƯỞNG CẤP 1 (QUY MÔ >300 TỶ)

(Tiếng Việt) TUYỂN DỤNG – CHỈ HUY TRƯỞNG CẤP 1 (QUY MÔ >300 TỶ)

Thành lập từ 2004, DINCO đã khẳng định được sự phát triển bền vững trên nền tảng Trung Thực & Đạo Đức với hơn 90% khách hàng là các Chủ đầu tư nước ngoài trong đó 70% khách hàng từ các nước G7. Mục tiêu xuyên suốt của sự phát triển của Công ty là “Tốt nhất trước khi lớn nhất”