https://dinco.com.vn

TUYỂN DỤNG QUÝ 4 – 2020

TUYỂN DỤNG QUÝ 4 – 2020

Sau đây là bản tin “Tuyển dụng Quý 4 năm 2020” của DINCO E&C

Sale – Marketing

Chúng tôi cần tuyển dụng 2 vị trí Sale – Marketing cho 2 khu vực ” Đà Nẵng – Hà Nội” & “Sài Gòn”

 

Xin hãy luôn cập nhật “Bản tin Tuyển dụng” của DINCO E&C!!!!

需求
Accept .doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx file. File size < 2M
最近贴文
UA-210022425-1